اخبار و مقالات

دعوت به بازدید از غرفه کارخانجات شیشه اردکان در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

1- حضور کارخانجات شیشه اردکان در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

مکان :محل دائمی نمایشگاه بین المللی – فضای باز سالن 38

زمان : 6 الی 9 مرداد ماه 1398

2- حضور کارخانجات شیشه اردکان در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان فارس

حضور کارخانجات شیشه اردکان در بیست و یکمین نمایشگاه ساختمان فارس

حضور کارخانجات شیشه اردکان در بیست و یکمین نمایشگاه ساختمان فارس

بالا