محاسبات

ابعاد انتخاب شده:{{selectedsize.model}}برحسب:{{selectedbarhasb.item}}عددی که کاربر وارد کرده:{{inputnumber}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/6.67 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.012 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/180 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(180*3)| number : 2}}تک: {{inputnumber/(180*4)| number : 2}}جفت: {{inputnumber/(180*5)| number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(180*18)| number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*6.67 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*0.012*6.67 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*6.67)/180 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*6.67)/(180*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*6.67)/(180*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*6.67)/(180*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*6.67)/(180*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.012 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.012*6.67) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/2.16 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.16*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.16*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.16*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.16*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/6.67 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.015 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/144 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(144*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(144*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(144*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(144*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*6.67 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*0.015*6.67 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*6.67)/144 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*6.67)/(144*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*6.67)/(144*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*6.67)/(144*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*6.67)/(144*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.015 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.015*6.67) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/2.16 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.16*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.16*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.16*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.16*18)| number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/8.33 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.018 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/168 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(168*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(168*4)| number : 2}}جفت: {{inputnumber/(168*5)| number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(168*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*8.33 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*8.33*0.018 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*8.33)/168 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*8.33)/(168*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*8.33)/(168*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*8.33)/(168*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*8.33)/(168*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.018 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.018*8.33) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/3.024 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(3.024*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(3.024*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(3.024*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(3.024*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/8.33 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.024 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/120 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(120*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(120*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(120*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(120*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*8.33 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*8.33*0.024 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*8.33)/120 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*8.33)/(120*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*8.33)/(120*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*8.33)/(120*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*8.33)/(120*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.024 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.024*8.33) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/(0.024*120) | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(0.024*120*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(0.024*120*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(0.024*120*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(0.024*120*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/6.67 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.03 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/72 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(72*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(72*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(72*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(72*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*6.67 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*6.67*0.03 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*6.67)/72 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*6.67)/(72*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*6.67)/(72*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*6.67)/(72*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*6.67)/(72*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.03 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.03*6.67) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/(2.16) | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.16*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.16*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.16*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.16*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/8.33 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.012 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/240 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(240*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(240*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(240*5)| number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(240*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*8.33 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*0.012*8.33 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*0.012*8.33)/240 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*0.012*8.33)/(240*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*0.012*8.33)/(240*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*0.012*8.33)/(240*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*0.012*8.33)/(240*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.012 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.012*8.33) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/2.88 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.88*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.88*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.88*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.88*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/6.67 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.018 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/120 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(120*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(120*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(120*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(120*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*6.67 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*0.018*6.67 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*0.018*6.67)/120 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*0.018*6.67)/(120*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*0.018*6.67)/(120*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*0.018*6.67)/(120*5) | number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*0.018*6.67)/(120*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.018 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber/(0.018*6.67) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/2.16 | number : 2}}حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.16*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.16*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.16*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.16*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber}}متر مربع: {{inputnumber/6.67 | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber*0.0225 | number : 2}}پالت: {{inputnumber/96 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(96*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(96*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(96*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(96*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber*6.67 | number : 2}}متر مربع: {{inputnumber}}متر مکعب: {{inputnumber*0.0225*6.67 | number : 2}}پالت: {{(inputnumber*6.67)/96 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{(inputnumber*6.67)/(96*3) | number : 2}}تک: {{(inputnumber*6.67)/(96*4) | number : 2}}جفت: {{(inputnumber*6.67)/(96*5)| number : 2}}تریلی: {{(inputnumber*6.67)/(96*18) | number : 2}}
ابعادتعداد: {{inputnumber/0.0225 | number : 2}}متر مربع: {{(inputnumber*6.67) | number : 2}}متر مکعب: {{inputnumber}}پالت: {{inputnumber/2.16 | number : 2}}
حمل و نقلخاور: {{inputnumber/(2.16*3) | number : 2}}تک: {{inputnumber/(2.16*4) | number : 2}}جفت: {{inputnumber/(2.16*5) | number : 2}}تریلی: {{inputnumber/(2.16*18) | number : 2}}
بالا